Condicions generals de venda

Les presents Condicions generals de venda regularan expressament les relacions sorgides entre Forn de sa Plaça Artà S.L. (d'ara endavant, denominat "Forn de sa Plaça"), amb CIF B16601387, i els tercers que adquireixin productes (d'ara endavant, el "Client" o els "Clients", segons correspongui) a través de la tenda online del lloc web oficial d'Forn de sa Plaça (www.forndesaplaça.com).

1. EXCLUSIONS

Queda prohibida la compra dels productes a través del Lloc web a menors de 18 anys. Forn de sa Plaça es reserva el dret de modificar l'oferta comercial del portal (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) a qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s'aplicaran a les contractacions ja realitzades. Les imatges que il·lustren els productes no entren en el camp contractual i no podran donar lloc a cap tipus de compromís per part d'Forn de sa Plaça.

2. COM REALITZAR UNA COMANDA

Per realitzar una comanda en www.forndesaplaca.com el client ha de seleccionar els productes que desitja comprar, i aniran afegint-se en el carret de la compra. Amb caràcter previ a la finalització del procés de compra que es divideix en 5 passos:

1è pas: Resum

Es visualitza tota la informació de la comanda: productes seleccionats, unitats (podent-se augmentar o disminuir el nombre d'unitats, o fins i tot esborrar el producte), preu unitari, preu total de les unitats amb impostos o sense impostos, i el total de l'impost.

2n pas: Iniciar sessió

Es podrà crear un usuari ràpid (requerirà menys dades), usuari nou o usuari ja creat. (de conformitat amb la Política de privadesa)

3r pas: Adreça

Aquí podrem seleccionar l'adreça de lliurament, adreça de facturació o afegir una nova adreça.

4rt pas: Transport

Podrem triar entre una sèrie de formes de transport o fins i tot recollida en tenda en funció de la residència del client.

5è pas: Pagament

Ens mostrés la despesa total, incloent-hi el total de productes i despeses d'enviament, tots dos amb IVA inclòs.
Finalitzarem el pagament seleccionant la forma de pagament i introduint les dades necessàries.
Per confirmar la comanda, el client haurà de validar el formulari amb les seves dades personals (de conformitat amb la Política de privadesa), juntament amb l'adreça d'enviament de la comanda i acceptar les presents Condicions generals de venda.
El Client podrà fer constar una direcció a efectes de facturació diferent de l'adreça de lliurament dels productes.
La formalització de l'adquisició dels productes oferts per Forn de sa Plaça és al moment en què el pagament és efectuat i Forn de sa Plaça disposa del justificant de "Pagament Acceptat"), havent triat un dels diferents mètodes de pagament que apareix al peu de pàgina de la sol·licitud de compra, prèvia acceptació expressa de les presents Condicions generals de venda, sense que li siguin aplicable les novetats que puguin produir-se en el clausulat de les Condicions generals de venda amb posterioritat.
Des del moment de l'acceptació, l'usuari adquireix la condició de Client d'Forn de sa Plaça que es descriu en aquestes Condicions generals de venda. Qualsevol producte ofert amb posterioritat per Forn de sa Plaça haurà de ser objecte d'una nova contractació.
Si el Client desitja llegir amb més deteniment les Condicions generals de venda, pot imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.
Forn de sa Plaça enviarà al Client, una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions generals de venda, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic o mitjà de comunicació electrònica equivalent abans que es compleixin 24 hores de la compra.

Forn de sa Plaça informa que arxiva els documents electrònics en els quals queden formalitzades les contractacions, a les quals el Client podrà accedir a qualsevol moment, sol·licitant-ho a través de l'adreça de correu electrònic info@forndesaplaça.com
En cas que el Client cometés un error durant el procés de compra, podrà corregir-ho a tot moment abans de finalitzar la mateixa dirigint una sol·licitud a l'adreça de correu electrònic administracio@forndesaplaça.com. En cas contrari, el client haurà d'esperar al fet que el lliurament es faci efectiva i iniciar posteriorment els tràmits de devolució oportuns.

3. CARRET DE LA COMPRA

En el carret, Forn de sa Plaça proporciona tota la informació de la comanda: productes seleccionats, unitats (donant la possibilitat d'augmentar, disminuir o fins i tot esborrar-los també des d'aquí), preu unitari en euros i preu total. Una vegada acceptat el carret de la compra s'accedirà al procés de pagament.

En particular, el preu total a pagar pels productes, inclosos els impostos, taxes i despeses d'enviament serà el comunicat al Client abans de finalitzar el procés de compra en la pantalla del "Carret".4. FORMES DE PAGAMENT

Les comandes realitzades en www.forndesaplaca.com poden ser pagats mitjançant opcions que es reflecteixen a la web. Forn de sa Plaça no té cap accés a les dades bancàries dels seus Clients.5. PREU I DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Una compra no és definitiva fins que és acceptada per Forn de sa Plaça. Forn de sa Plaça es reserva el dret d'admissió i anul·lació de qualsevol comanda, podent retornar l'import satisfet pel Client i quedant exempta de qualsevol altra obligació. Les comandes s'atendran per rigorós ordre de recepció d'acord amb l'Article 9 de la Llei Espanyola de Comerç Minorista. En cas d'esgotar-se l'estoc d'un producte sol·licitat, s'informarà el Client i se li oferiran productes similars, d'igual o superior valor al qual havia demanat, o se li retornarà l'import dels productes, segons elecció del Client.6. FACTURACIÓ

La factura s'enviarà per correu electrònic a l'adreça d'e-mail facilitada pel client al moment de la realització de la comanda, i com a més tard al moment de lliurament del producte.7. IDIOMA

L'idioma en què es perfeccionarà el contracte entre Forn de sa Plaça i el Client és el castellà, així com l'anglès per a vendes realitzades fora del territori d'Espanya. En cas de discrepància entre els textos, prevaldrà la versió en llengua castellana.8. ENVIAMENT DEL PRODUCTE

En Forn de sa Plaça no s'enviarà cap producte fins a comprovar que s'ha realitzat el pagament d'aquest. El lliurament dels productes s'intentarà realitzar en el termini aproximat de lliurament que es va indicar al Client abans de finalitzar el procés de compra en la pantalla del "Carret" i, en qualsevol cas, en un termini màxim de 30 dies. El lliurament s'entendrà realitzada en el termini anteriorment indicat sempre que s'hagi intentat almenys una vegada en el lloc i en els horaris indicats pel Client en el procés de compra per al lliurament dels productes. Forn de sa Plaça realitza lliuraments en: el territori Espanyol (excloent Ceuta, Melilla i les illes Canàries), a França continental, Regne unit (exceptuant Scottish Offshore Islands, Isle Of Man, Channel Isles, Aberdeen, Peterhead, Shetland i Orkney, Western Isles), Irlanda, Bèlgica, Luxemburg, Mònaco, Itàlia, Alemanya, Eslovàquia. En cas de lliurament en destinacions amb duanes, Forn de sa Plaça no es farà responsable de les despeses ocasionades en duanes. Si un lliurament es retrasa més de 5 dies hàbils respecte del termini prèviament indicat, Forn de sa Plaça es posarà en contacte amb el Client per comunicar-li-ho i donar-li l'opció d'anul·lar la comanda i rebre els seus diners de tornada immediatament per reculada del càrrec de la targeta financera, modalitat emprada per realitzar el pagament. Els dissabtes, diumenges i festius no hi haurà servei de lliurament i s'expliquen com dies no hàbils. En supòsits en els quals no fos possible el subministrament d'un o més productes integrats en una comanda que comprengui productes addicionals que sigui possible subministrar, Forn de sa Plaça procedirà al reintegrament complet de les quantitats satisfetes, inclosos les despeses d'enviament, corresponents als productes no disponibles, però retindrà les quantitats corresponents als productes que sigui possible subministrar, així com les despeses d'enviament associades al lliurament d'aquests últims. En el supòsit que no fos possible subministrar algun dels productes que formin part d'una sèrie de productes oferts de forma conjunta, es considerarà que la totalitat dels Productes no han pogut ser subministrats i, en conseqüència, Forn de sa Plaça procedirà al reintegrament íntegre del preu, així com les despeses d'enviament corresponents.
Queda totalment prohibida la revenda a tercers dels productes adquirits a través de www.forndesaplaca.com.

9. DEVOLUCIONS

En tractar-se de productes alimentaris només s'accepten devolucions si el producte en qüestió no es troba en condicions per al seu consum. Sempre que el client ho comuniqui dins dels primers 14 dies naturals (dissabtes, diumenges i festius inclosos) des de la seva recepció. En aquest cas, Forn de sa Plaça comprovarà que així sigui. Passats els 14 dies no s'acceptaran devolucions. Per exercir aquest dret de devolució, haurà de comunicar-ho per e-mail a l'adreça administracio@forndesaplaça.com abans que finalitzi el termini assenyalat anteriorment i indicant el seu nombre de comanda, la referència i nombre de sèrie dels productes a retornar i seguir les instruccions rebudes pel nostre servei d'atenció al Client. Tota mercaderia ha de ser retornada en perfecte estat, amb el seu embalatge original en perfecte estat i tots els seus accessoris, tal com ho ha rebut. Forn de sa Plaça no accepta devolucions de productes provats i que falti la meitat del producte, o que tenen l'embalatge en mal estat per una incorrecta utilització. Per a la devolució dels productes s'haurà de seguir el següent procediment:

1. Durant els 14 dies següents a la recepció de la comanda, el client haurà d'enviar una foto en la qual es mostri el problema dels productes rebuts (comanda errònia, productes en mal estat...) a administracio@forndesaplaça.com escrivint en l'assumpte "incidència" i indicant a tot moment el seu nombre de comanda i llistat de productes que formava part d'aquest.

2. Una vegada rebuda la petició de devolució, l'equip d'atenció al client contactarà amb el Client en un màxim de 72 h de dies hàbils (festius, dissabtes i diumenges no inclosos) per coordinar la devolució. En cada cas el responsable d'atenció al client li indicarà el procediment a seguir per a la recollida o lliurament dels productes a retornar. Aquest procediment dependrà de la població en la qual resideixi el client.


Les despeses de transport originades per la devolució seran a càrrec del client. Una vegada analitzat el perfecte estat de la mercaderia, atenció al client contactarà amb el client qui podrà decidir si vol que li envien els nous productes o se li retornin els imports (preu del producte + despeses d'enviament) seran retornats al Client abans del transcurs del termini de catorze (14) dies naturals a explicar des de la sol·licitud, havent d'utilitzar per a això el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la compra.

El dret de devolució no procedirà en els següents casos:
-En el supòsit de tractar-se de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
-En el supòsit de tractar-se de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat oberts després del lliurament.
-En el supòsit de tractar-se de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.10. RECLAMACIONS

Excepte prova en contrari, s'entendrà que els Productes són conformes amb el Contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas concret algun d'ells no resulti aplicable:

a) S'ajustin a la descripció realitzada a la pàgina web d'Forn de sa Plaça.
b) Siguin aptes per als usos als quals ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte de similars característiques que el Client pugui esperar, tenint en compte la naturalesa dels productes.
c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel Client quan l'hagi posat en coneixement d'Forn de sa Plaça al moment de subscripció del contracte, sempre que Forn de sa Plaça hagi admès que el Producte és apte per a aquest ús.
En supòsits de disconformitat provada del Producte amb el Contracte, Forn de sa Plaça procedirà -si escau i segons correspongui-, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del Contracte, conforme a l'establert en la Clàusula 11 següent.11. GARANTIES

Forn de sa Plaça ofereix als Clients garanties sobre els productes comercialitzats a través de la pàgina web www.forndesaplaca.com, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent, per tant, per la falta de conformitat d'aquests. En aquest sentit, si algun dels productes no fos conforme amb el Contracte, el Client podrà optar entre exigir la seva reparació o substitució, tret que una d'aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada. Als efectes oportuns, s'entendrà que els productes són conformes al Contracte quan aquests compleixin amb els requisits establerts en la Clàusula 10 anterior. Si conclosa la reparació i lliurat el Producte, aquest seguís sent no conforme amb el Contracte, el Client podrà exigir la substitució del Producte (tret que aquesta opció resulti desproporcionada), la rebaixa del preu o la resolució del contracte. Igualment, si la substitució no aconseguís posar el Producte de conformitat amb el contracte, el Client podrà optar entre exigir la reparació del producte (tret que aquesta opció resulti desproporcionada), la rebaixa del preu o la resolució del contracte. En els casos en què la reparació o substitució del Producte no fos possible, el Client podrà optar entre sol·licitar la rebaixa del preu o la resolució del contracte, tret que la falta de conformitat fora d'escassa importància. No obstant això l'anterior, la garantia no serà vàlida si es produeixen fallades o danys en els productes deguts a un maneig incorrecte o una falta de manteniment o de cura contraris a les instruccions d'ús del fabricador. Als efectes oportuns es fa constar que, per poder fer efectius, per part del Client, els drets de la present Clàusula, caldrà presentar la corresponent factura. Així mateix, es fa constar que en el cas que el productor o fabricant oferís una garantia comercial addicional a la garantia legal, regulada en la present clàusula, Forn de sa Plaça no serà responsable del compliment d'aquesta garantia addicional per part del fabricador o productor, havent de, per tant, ser exigida directament pel Client directament a ells.

12. SERVEI POSTVENDA

Per a qualsevol consulta, incidència, queixa o reclamació després de la compra dels Productes, Forn de sa Plaça posa a la disposició dels Clients un Servei d'Atenció al Client en el correu electrònic administracio@forndesaplaça.com. El client pot sol·licitar proves i documents relacionats amb la seva reclamació, la qual serà atesa en el termini més breu possible i, en tot cas, en un termini màxim d'un mes, demanant per email els vals de les seves correspondències escrites amb el Servei d'Atenció al Client, amb el codi de referència de la seva reclamació, el qual serà el mateix que la referència de la seva comanda (la referència de comanda sent única) i enviant la sol·licitud a administracio@forndesaplaça.com13. COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació que Forn de sa Plaça realitzi als Clients, incloses les comunicacions relacionades amb la compra de productes, es realitzarà a les dades de contacte (e-mail, telèfon i/o adreça) que aquests proporcionen en el formulari de registre.

14. RESPONSABILITAT DEL CLIENT

El Client s'obliga a realitzar un ús lícit dels Productes oferts per Forn de sa Plaça, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant la causa de perjudicis a producte de la incorrecció d'aquests. L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions generals de venda podrà donar lloc a la retirada o a cancel·lació dels productes sol·licitats o adquirits pel Client per part d'Forn de sa Plaça sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a cap indemnització.

15. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Tota informació personal que el Client proporciona en usar el Lloc web o a través del formulari serà utilitzada de conformitat amb la Política de Privadesa. El Client haurà de llegir i acceptar la Política de Privadesa abans de facilitar les seves dades personals.

16. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

El present Contracte s'interpretarà i regirà conforme a la legislació espanyola. En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions generals de venda, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora. En el cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca (Illes Balears)17. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Forn de sa Plaça informarà als Clients mitjançant correu electrònic o avisos en www.forndesaplaca.com de qualsevol canvi realitzat en les presents Condicions generals de venda. La compravenda de nous Productes a través d'aquesta mateixa plataforma constituirà reconeixement i acceptació d'aquesta modificació. Aquestes modificacions es reflectiran en aquest document, al que l'usuari podrà accedir a qualsevol moment des de l'apartat "Condicions generals de venda".18. CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

La ineficàcia d'alguna d'aquestes clàusules no afectarà les altres. Les clàusules ineficaces se substituiran, si escau, per altres el contingut de les quals permeti aconseguir la finalitat econòmica perseguida per les declarades ineficaces.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per optimitzar i adaptar-se a la vostra navegació i les vostres preferències, entre altres tasques. Més informació