Avís legal 

1. Denominació social: Forn de sa Plaça Artà S.L.
2. Denominació comercial: Forn de sa Plaça
3. CIF: B16601387
4. Domicili: Avda. des Pujols, 19
5. Adreça de correu electrònic: info@forndesaplaça.com
6. Telèfon: 971835232

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE FORN DE SA PLAÇA I ELS USUARIS.


 1. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ.

  1. Aquestes condicions generals de contractació junt, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre Forn de sa Plaça Artà S.L., amb domicili en AVINGUDA DES PUJOLS, 19 - 07570 ARTÀ i amb CIF B16601387 (d'aquí d'ara endavant EL PORTAL) i els tercers ( d'ara endavant "Usuaris") que contractin la prestació dels serveis o productes oferts a través del Portal.

  2. Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb l'establert en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del comerç minorista, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

  3. Per la utilització i/o la prestació de qualssevol dels serveis del Portal, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'utilització del Portal així com si escau, a les Condicions Particulars que, si escau, siguin aplicable.

  4. Forn de sa Plaça Artà S.L., informa que els tràmits per efectuar l'adquisició de béns i/o obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l'Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts al Portal.

  5. Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per Forn de sa Plaça Artà S.L.. Qualsevol modificació o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació haurà d'efectuar-se segons les indicacions incloses al Portal.

 2. SERVEIS OFERTS. ACCÉS ALS SERVEIS.

  1. Els Serveis oferts al Portal, es regiran tant pel que s'ha establert en les presents Condicions Generals, com especialment, pel previst en les Condicions Particulars fixades per a cadascun d'aquests serveis.

  2. Per poder accedir a la prestació dels productes oferts a través del Portal, Forn de sa Plaça Artà S.L. podrà lliurar a l'Usuari un nom d'Usuari i una clau secreta ("Contrasenya"). El nom d'Usuari i la Contrasenya facilitats per Forn de sa Plaça Artà S.L., a l'Usuari són elements identificadors i habilitadors per accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible. Forn de sa Plaça Artà S.L., podrà efectuar, amb l'adequat preavís, modificacions en el Nom de l'Usuari i/o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

  3. Tots els mitjans i requisits tècnics que es precisin per accedir al Portal i als serveis oferts en el mateix seran per compte exclusiu de l'Usuari, així com qualssevol despeses o impostos als quals la prestació d'aquests serveis pugui donar lloc.

  4. Una vegada hagués accedit, i per procedir a la utilització dels diferents serveis l'Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes les Condicions Particulars i altres formularis fixats per a cada servei, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les Condicions Generals de Contractació, així com si escau les Condicions Particulars que fossin aplicable.

  5. En el cas que hagi efectuat una comanda el Dept. D'Atenció al client del Forn de sa Plaça Artà S.L., remetrà a l'Usuari per e-mail un comprovant de la contractació efectuada que s'unirà a la factura que s'adjuntarà amb el lliurament d'aquest.

 3. FORMES DE PAGAMENT

  1. Targeta de crèdit.

 4. DESPESES I TERMINIS DE PRESTACIÓ DEL SERVEIS.

  1. Les despeses d'enviament es calcularan en funció del pes de l'enviament i de la destinació d'aquest.

  2. En cas de devolució, les despeses d'enviament també seran reemborsats. Així mateix, les despeses de recollida seran per compte del client.

  3. Li recordem que en els preus indicats no s'inclouen els impostos (aranzels) d'importació, que seran pagats en metàl·lic en destinació pel receptor de la mercaderia.

  4. El termini de lliurament de les comandes no serà superior a 30 dies naturals.

 5. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ AFORAMENT.

  1. El present contracte es regirà per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

  2. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i cometen expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

  3. A l'efecte de què es disposa en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), relatius a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació, Forn de sa PLaça Artà, S.L., informa l'Usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes al Portal per i per Forn de sa Plaça Artà S.L., i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d'informació i prestació dels serveis oferts al Portal.

  4. L'Usuari accepta expressament la inclusió de les dades recaptades durant la navegació pel Portal, o proporcionats mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d'una possible relació comercial, amb el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit a l'apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc el Portal en el qual se sol·licitin aquestes dades, l'Usuari serà informat, ja sigui mitjançant un hyperlink, ja sigui mitjançant la inclusió dels esments oportuns en el mateix formulari, de caràcter obligatori o no de recollida de tals dades. (La finalitat és la venda dels productes, informar els usuaris anteriors d'ofertes en relació als anteriors serveis i informar-los a través d'internet, SMS, PUBLICITAT, SUGGERIMENTS, CRITIQUES. A tot usuari que decideix registrar-se al nostre Portal, li sol·licitem les dades necessàries per a les finalitats als quals està destinat el portal, que no és un altre que el de venda dels productes d'Forn de sa Plaça Artà S.L. i pels quals són necessaris les dades de nom i cognom, adreça de lliurament, telèfon de contacte, NIF/CIF, adreça de facturació i nom d'empresa contrasenya, correu electrònic, per obtenir tots els avantatges del sistema tota aquella informació necessària per a la consecució de les finalitats del portal esmentats.

  5. L'Usuari podrà exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 3/2018, i en particular els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de les dades, sempre que resultés pertinent; així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos assenyalats. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari a través d'un formulari de sol·licitud de cancel·lació que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: Forn de sa Plaça, S.L., amb domicili en AVINGUDA DES PUJOLS, 19 - 07570 ARTÀ i amb CIF B16601387, adjuntant en tots dos casos fotocòpia del DNI de l'Usuari.

  6. Forn de sa Plaça Artà S.L. informa que si un /usuari/ vol registrar-se en PORTAL, se li demanarà tot un seguit de dades com a emplenament obligatori tal com ja hem comentat anteriorment, per la qual cosa si no s'aporten / emplenen aquestes dades no tindrà lloc l'alta al portal d'Forn de sa Plaça Artà S.L.. Serà obligació de tots els usuaris garantir que la informació que s'aporti sigui exacta i que estigui actualitzada.

  7. L'USUARI accepta que EL PORTAL pugui utilitzar cookies i seguiment d' IPs amb la finalitat de recollir dades a efectes estadístics.

  8.  Forn de sa Plaça Artà S.L. es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer anteriorment referit, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a complir a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril i en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), relatius a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la seva lliure circulació.

CONDICIONS D'ÚS


 1. OBLIGACIONS DE L'USUARI

  1. Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals d'Ús, si escau les Condicions Particulars que fossin aplicable, així com complir els especials advertiments o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o al Portal i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets del Forn de sa Plaça, S.L. els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.

  2. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del Portal, així com en la prestació dels serveis a: (i) En el cas de registrar-se, l'Usuari s'obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades i a mantenir-los actualitzats; (ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent; (iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del Forn de sa Plaça Artà S.L., de qualsevol Usuari, dels proveïdors del Forn de sa Plaça Artà S.L. o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquests; (iv) a custodiar adequadament el "Nom d'Usuari" i la "contrasenya" que li sigui facilitada per Forn de sa Plaça Artà S.L. als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als diferents serveis oferts al Portal, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'un ús indegut d'aquests. Igualment l'usuari es compromet a comunicar a Forn de sa Plaça Artà S.L., amb rapidesa , la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d'accés al "Nom d'Usuari" i/o la "Contrasenya" per un tercer; (v) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb dades personals de tercers; (vaig veure) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent-hi la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma; (vii) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d'Forn de sa Plaça Artà S.L., els seus proveïdors o tercers; (viii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a la disposició de tercer; (ix) No es permet bloquejar, sobreescriure, copiar o modificar excepte si és necessari per a la correcta utilització dels serveis dels llocs web; (x) Es prohibeix accedir o intentar accedir a recursos o zones restringides sense reunir les condicions requerides per a això; (xi) L'incompliment per part de l'usuari, sigui candidat o empresa, de les obligacions contretes o bé si incompleix la legislació vigent, implicarà assumir les responsabilitats oportunes especialment en cas de perjudicis i conseqüències derivades d'aquestes; no responsabilitzant-se  Forn de sa Plaça Artà S.L. de tots i cadascun dels continguts publicats pels usuaris.

  3. Forn de sa Plaça Artà S.L. es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d'acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides, incloent-hi la cancel·lació dels comptes i bloqueig de l'accés al portal entre unes altres.

 2. COMUNICACIONS

  1. A l'efecte de les Presents condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre Forn de sa Plaça Artà S.L. i l'Usuari, aquests hauran de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic info@forndesaplaça.com. Les comunicacions del Forn de sa Plaça Artà S.L. a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se al Portal. L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Portal, i/o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

  2. Així mateix  Forn de sa Plaça Artà S.L. podrà remetre als USUARIS registrats al seu portal comunicacions electròniques relacionades amb l'activitat desenvolupada per Forn de sa Plaça Artà S.L., sempre que hagi obtingut el consentiment exprés per part del mateix usuari. Entre aquestes comunicacions trobaran alertes de promocions, ofertes especials, etc. No obstant això, el consumidor o usuari tindrà dret a oposar-se a rebre ofertes comercials no desitjades, per telèfon, fax o altres mitjans de comunicació equivalents.

 3. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ AFORAMENT

  1. Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d'interpretació, validesa i execució.

  2. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 4. RESPONSABILITAT DEL FORN DE SA PLAÇA D'ARTÀ S.L.

  1. Forn de sa Plaça Artà S.L. únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui sofrir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d'aquesta companyia. L'usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal, així com la prestació dels serveis en ell oferts es realitza sota el seu sencer risc i la seva sencera responsabilitat.

  2. Forn de sa Plaça Artà S.L. no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, caràcter merament enunciatiu i no limitant (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a Forn de sa Plaça Artà S.L., que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'internet o en altres sistemes electrònic; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control del portal i que no siguin atribuïbles a Forn de sa Plaça Artà S.L.; (iv) No es responsabilitzarà de la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal o dels llocs web amb el que s'hagi establert un enllaç; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a Forn de sa Plaça Artà S.L., degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major; (vaig veure) No es fa responsable de possibles danys i perjudicis que puguin derivar-se d'aquesta falta de disponibilitat i continuïtat.

  3. Forn de sa Plaça Artà S.L. no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del portal. En Particular Forn de sa Plaça Artà S.L. no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el portal de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

  4. Forn de sa Plaça Artà S.L. utilitzarà programes per detectar virus amb la finalitat de controlar els continguts que s'introdueixin al portal per part dels usuaris, No obstant Forn de sa Plaça Artà S.L. no garanteix l'absència ni de virus ni d'altres elements introduïts al portal que puguin haver estat introduïts al portal que puguin haver estat introduïts per qualsevol tercer aliè a Forn de sa Plaça Artà S.L. (sigui usuari o no) i que puguin introduir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes.

  5. Forn de sa Plaça Artà S.L. pren mesures de seguretat per protegir el portal i els seus continguts contra atacs informàtics de tercers, no obstant això no pot garantir que tercers puguin tenir accés al tipus dels seus del portal que fa l'usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es duu a terme aquest ús. Per tant Forn de sa Plaça Artà S.L. no es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest ús o accés no autoritzat.

  6. El portal Forn de sa Plaça Artà S.L. no es fa responsable dels continguts, serveis, informació i en general de tot allò que pugui aparèixer als portals als quals des d'Forn de sa Plaça Artà S.L. puguin accedir a través de l'enllaç que en aquesta última s'hagi establert.

  7. En el cas que qualsevol de les condicions generals, i/o particulars si escau, fóra declarada nul·la, i/o invàlida, això no afectarà l'eficàcia de la resta que seguiria sent vinculant entre les parts. En el cas que alguna de les parts pugui renunciar a exigir en un determinat moment el compliment de qualsevol de les condicions generals, i/o particulars en el seu cas establertes; això no suposarà la renúncia en caràcter general al compliment de la resta de condicions i tampoc suposarà la creació d'un dret adquirit.


TRÀMITS QUE S'HAN DE SEGUIR PER CONTRACTAR EN LÍNIA AMB EL PORTAL FORN DE SA PLAÇA ARTÀ S.L.


 1. Acceptar avís legal, política de privadesa, condicions d'ús i condicions generals de contractació.

 2. Introduir les seves dades personals i/o empresarials i acceptar condicions anteriors.

 3. El document electrònic del contracte es va arxivar, en l'entitat Forn de sa Plaça S.L. i se li enviarà una còpia al seu correu electrònic si ho sol·licita.

 4. Si es produeix un error en la introducció de dades tornar a introduir-los i indicar error i continuar procés.

 5. El present contracte es formalitza en espanyol.

 6. El contractant accepta el preu i les condicions generals d'ús del portal i de contractació en cadascun dels seus extrems.

 7. Es confirma la subscripció del present contracte des de l'acceptació de les condicions.

 8. L'acceptació de tots els extrems avís legal, condicions d'ús, política de privadesa i condicions generals de contractació, i aquestes instruccions.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per optimitzar i adaptar-se a la vostra navegació i les vostres preferències, entre altres tasques. Més informació